ลงทุน อพาร์ทเมนต์ให้เช่า ดีไหม


คุณสมบัติของผู้ประกอบการธุรกิจอพาร์ทเมนต์ให้เช่า

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนอันหนึ่งคือ ธุรกิจหอพัก-อพาร์ทเม้นท์ ที่ผุดขึ้นเป็นจำนวนมาก เพราะเป็นธุรกิจที่ลงทุนมากครั้งเดียว แต่สามารถเก็บเกี่ยวได้ยาวนาน นอกจากนี้การบริหารจัดการ ยังไม่มีความยุ่งยาก และซับซ้อนมากนัก จากการศึกษาข้อมูลพอสรุปได้ว่า ผู้ที่จะลงทุนในธุรกิจหอพัก-อพาร์ทเม้นท์ให้ประสบความสำเร็จนั้น ควรจะมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 • มีแหล่งเงินทุนสนับสนุน เนื่องจากธุรกิจอพาร์ทเม้นท์ให้เช่าใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูง จึงควรมีความพร้อมในเรื่องเงินทุน กรณีที่มีเงินลงทุนน้อย สามารถใช้ที่ดิน เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้เงินจากสถาบันการเงิน เพื่อนำมาใช้ในการก่อสร้างอพาร์ทเม้นท์ได้ แต่อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการควรมีเงินลงทุนส่วนตัว ในอัตราส่วนที่สูงกว่าการกู้เงินจากสถาบันการเงิน เพื่อเป็นการรักษาสภาพคล่องในการดำเนินกิจการ
 • มีทำเลที่ตั้งดี นับเป็นปัจจัยในการประกอบธุรกิจประเภทนี้ เพราะการตัดสินใจเช่าอพาร์ทเมนท์ของผู้เช่า มักตัดสินใจจากทำเลที่ตั้งเป็นหลัก ทำเลที่ดีต้องตั้งอยู่ไม่ไกลจากสถานที่ทำงาน สถานการศึกษา เป็นแหล่งชุมชน ที่สามารถซื้อหาเครื่องใช้อุปโภคบริโภคได้ และมีการคมนาคมที่สะดวกสบาย
 • มีความเข้าใจสภาพการแข่งขันในตลาด ปัจจุบันอพาร์ทเม้นท์ให้เช่าเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันกันค่อนข้างรุนแรง ควรศึกษาหาข้อมูลธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาพัฒนาและปรับกลยุทธ์การบริหารธุรกิจของตนเอง
 • มีอัธยาศัยดีและมีใจรักในงานบริการ อพาร์ทเม้นท์ให้เช่าจัดเป็นธุรกิจประเภทบริการ ผู้ประกอบการจึงควรเอาใจใส่ดูแล และอำนวยความสะดวกให้กับผู้เช่าอย่างทั่วถึง ในการปฏิบัติตนกับผู้เช่าทุกระดับอย่างเท่าเทียมกัน มีกิริยาวาจาสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เช่าและเจ้าของกิจการ
 • มีความอดทนในการแก้ไขปัญหาต่างๆ การดูแลผู้พักอาศัยจำนวนมากให้อยู่ในกฎระเบียบเป็นสิ่งที่จะทำได้ยาก ความอดทนจึงเป็นคุณสมบัติหนึ่ง ที่ผู้ประกอบการพึงมีเป็นอย่างยิ่ง เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันให้ลุล่วง ปัญหาบุคลากรไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่ ปัญหาผู้เช่าสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้เช่ารายอื่น

สรุป หัวใจนักลงทุนธุรกิจอพาร์ทเมนต์ให้เช่า

 • เงินเย็น คือผู้ประกอบการควรมีเงินลงทุนส่วนตัว มากกว่าเงินลงทุนจากการกู้ยืม หรือไม่ต้องกู้ยืม
 • ที่ดินเย็น คือที่ดินที่ไม่ต้องเสียเงินจะซื้อหรือเช่า
 • ใจเย็น คืออพาร์ทเมนต์เป็นธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนต่ำ ประมาณ 6-10 % และใช้ระยะเวลาคืนทุนค่อนข้างนาน จึงจำเป็นต้องมีความใจเย็นพร้อมวางแผน ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดหาแหล่งเงินทุน การวิเคราะห์โครงการการก่อสร้าง และการบริหารจัดการ

เมื่อเรามีคุณสมบัติเป็นผู้ลงทุนแล้ว ต่อไปก็ควรจะศึกษาภาพรวมตลาดในการทำธุรกิจอพาร์ทเมนต์ดังนี้

 • สำรวจกลุ่มลูกค้าว่า จะหาลูกค้าจากไหน ลูกค้าเราคือใคร แต่ละกลุ่มเป้าหมายมีประมาณเท่าใด
 • สำรวจจำนวนและระดับราคาของอพาร์ทเมนต์ในพื้นที่ อัตราการเข้าพักของแต่ละที่ เพื่อดูว่ายังมีช่องว่างให้เราเข้าไปแข่งขันหรือไม่
 • กำหนดระดับอพาร์ทเมนต์ ให้เหมาะกับกลุ่มลูกค้าและทำเลที่ตั้งของเรา ซึ่งจะทำให้เราประมาณค่าก่อสร้างและระยะเวลาคืนทุนได้

ดังนั้น สำหรับผู้ที่มีเงินทุน หรือมีที่ดินเป็นของตนเอง และทำเลที่ตั้งแวดล้อมไปด้วยบริษัท ห้างร้าน โรงงานอุตสาหกรรม หรือสถาบันการศึกษา ก็นับเป็นโอกาสดีที่จะลงทุนในธุรกิจนี้ แตก็จำเป็นที่จะต้องมีการศึกษาทั้งข้อดี ข้อเสีย ก่อนที่จะเริ่มลงทุนอ้างอิง

หนังสือ ธุรกิจอพาร์ทเมนต์ให้เช่า สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *